Blog

Yurt Dışından Alınan Bilgisayar Yazılımlarında Tevkifat Uygulaması

Birçok şirketimiz, kullanmak veya satışını yapmak üzere yurt dışından CD içerisinde veya doğrudan internetten şifreyle indirerek aktive etmek suretiyle yazılımlar ithal etmektedir. Ayrıca, daha önce ithal edilen yazılım ürünlerinin güncelleştirme yazılımları veya kullanım haklarını uzatan şifreleri de ithal etme veya doğrudan internet üzerinden aktive edilerek kullanılmaktadır. Bu alımlar karşılığı yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bana gelen soruları kısaca bu makalemde açıklayacağım.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

Kanunun 1 inci maddesinde, “Kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği…” hükmü yer almıştır. Üçüncü fıkrasında, dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde,

  • Serbest meslek kazançları için yapılacak ödemelerden,
  • ikinci fıkrasında ise, “Ticari veya zirai kazanca dâhil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden…”

2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 20 oranında kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalara göre;

  • Yurtdışında mukim (yerleşik) firmalardan ithal edilen bilgisayar programları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde, yurtdışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
  • Yurtdışında mukim (yerleşik) firmalardan işletmenizde kullanmak ve/veya müşterilere satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıdığından, bu kapsamdaki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.
  • “Copyright” kapsamında bir bilgisayar programını çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, şirketiniz tarafından bir gayri maddi hak elde edilecek olup, yurtdışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Bilgisayar yazılım ürünlerinin, şirketinize CD, disket vb. taşıyıcı medya içerisinde gümrükten ithal edildikten sonra, internet üzerinden indirilen şifre ile aktive edilerek iktisap edilmiş olması, ya da bilgisayar programının doğrudan doğruya internet üzerinden şifre ile indirilerek iktisap edilmiş olması durumu, yurtdışına yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

Diğer taraftan, yurt dışındaki firmaların mukimi olduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu ödemelere ilişkin bir hükmün bulunması durumunda, öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacaktır.