Blog

Şirketinizin Web Sitesinde Sanal Mağazalar Kiraya Vermeniz Durumunda Vergi

Bu makale Vergi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Nevzat Erdağ tarafından kaleme alınmıştır.

Tüzel kişiliğe sahip olan birçok şirket adına kayıtlı web sitesi üzerinden kendileri satış yaptığı gibi site üzerinde sanal mağazalar veya sanal alanları kiraya vererek sanal alışveriş merkezi oluşturmaktadırlar.

Bu site üzerinden satış yapmak isteyen firmalara kiralanan ı web sitesi üzerindeki sanal mağazalardan kira geliri elde etmektedirler.

Bu uygulamada genelde kiracılardan sattıkları ürün üzerinden komisyon alınmamakta sadece kira geliri alınmaktadır. Genelde uygulamada kiracılar bu kirayı sanal POS yolu ile yapmaktadırlar.

Bu durum vergi mevzuatımız açısından ne tür sorumluluklar doğurur hususunu bu yazımda Vergi kanunlarımız açısından ayrı ayrı inceleyerek anlatacağım.

Katma Değer Vergisi Kanunumuz Açısından

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunumuzun 1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1/3-f maddesi ile Gelir Vergisi Kanunumuzun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

Katma Değer Vergisi Kanunumuzun  8/2-b maddesi ile de Gelir Vergi Kanunumuzun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenlerin KDV nin mükellefi olacağı, hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.3. “Kiralama İşlemleri” başlıklı 2.3.1. bölümünde ise;

“KDV Kanunumuzun  (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanunumuzun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.

Bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV;

Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),

Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),Şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.” denilmektedir.

Buna göre, şirketleri adına tescilli internet adresi üzerinden satış yapmak isteyen firmalara sanal mağaza kiraya verilmesi işlemi, firmanın KDV mükellefi olmasından dolayı tevkifata tabi olmayıp genel esaslara göre KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Sanal mağaza işlemi vergi mükellefi olmayan biri tarafından yapılacak olsa idi bu durumda tahsil edilen kira üzerinden tevkifat tahsil edilerek kira alınacaktır.

Gelir Vergisi Kanunumuz Açısından

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 6.  maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunumuzun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 37. maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunumuzun 70. maddesinde sayılı mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı olduğu,

bu mal ve hakların ticari veya zirai bir işletmeye dâhil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik(İlgisi, ilişiği olan, bağlı) hükümlere göre hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketlerin internet adresi veya bu adresin bazı kısımlarının sanal mağaza olarak kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazancın kurum kazancı olarak beyan edilmesi gerekmekte olup yapılan ödemelerden gelir vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunumuz Açısından

213 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzun 229. maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Vergi Usul Kanunumuzun;

231. maddesinin (5) numaralı bendinde ise faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

232. maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları;

233. maddesinde de; birinci ve ikinci sınıf tüccarların,  fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin perakende satış fişleri ve makineli kasaların kayıt ruloları ile tevsik olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, şirketlerin adına tescilli internet adresinin veya bazı kısımlarının, satış yapmak isteyen aracı firmalar tarafından kiralanması işlemine ilişkin olarak kiracıları adına Vergi Usul Kanunumuzun 231. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen süre içerisinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.