Blog

Ortaklık Öncesi Protokol

1. TARAFLAR
İşbu ortaklık öncesi protokol (“Protokol”), Etohum Bilişim Teknolojileri Yatırım ve Ticaret A.Ş. (“Etohum”) ile adresinde mukim  T.C Kimlik numaralı arasında imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu Protokol’de Etohum dışındaki taraflar “Girişimci” ya da “Girişimciler” olarak anılacaktır.

2. KONU
İşbu protokol ile Etohum tarafından çeşitli aşamalarda değerlendirme yapılarak seçilen, Girişimciler tarafından oluşturulan projelere ya da girişimlere (“Proje ya da Girişim”) Etohum’un yapmayı arzu ettiği yatırım ve ortaklıkla Girişimcilere sağlanacak desteklerin genel şartları düzenlenmiştir.

3. PROJE AÇIKLAMASI – [_____________]
İşbu Protokole konu olan Proje/Girişim tanımı ve fikri şu şekildedir;

4. SAĞLANACAK DESTEKLER
Etohum tarafından Girişimcilere aşağıda sayılan destek ve avantajlar sağlanacaktır. Başlıca destek ve avantajlar şunlardır;

• Proje seçim dönemi tamamlandıktan sonra Aralık ve Şubat ayları içinde 3 (üç) ay süreyle yatırımcı sunumları hazırlanması, şirket kurulumu, şirket konumlaması vb konularda mentorluk.
• Girişimin Etohum 2016 Girişimi olarak seçildiğinin ve şirkete Etohum ortaklığının duyurulması
• Antalya’da Şubat ayında yapılacak ve sadece davetlilerin katılımı ile organize edilen Startup Turkey yatırımcı konferansına, Etohum San Francisco toplantılarına katılım ve sunum hakkı.
• Etohum tarafından gerek görüldüğü durumlarda Yatırımcı sunumlarında Girişimcilere eşlik edilmesi
• Etohum Özel Girişimci Toplantıları (Etohum Melek Yatırımcı Ağı vb) gibi ortamlara katılım ve Yatırımcılara sunum yapma imkanı sağlanması
• Etohum’un diğer başlangıç aşamasındaki Şirketleri / Girişimcileri ile sinerji ve işbirliği sağlanması

Bu destek ya da avantajların hangi koşullarda verileceği tamamen Etohum tarafından belirlenecek olup aşağıda sayılan destekler örnek mahiyettedir. Bunların dışında da başkaca destekler söz konusu olabileceği gibi sayılan imkanların hepsinin girişimcinin özel durumlarına bağlı olarak sağlanmaması da söz konusu olabilir.

5. PROTOKOL GENEL ŞARTLARI
5.1 Taraflar’ın amacı, Etohum’un da desteği ile projenin kısa ve uzun dönemli plan ve karlılık hedeflerinin belirlenip, Proje’nin karlılık gösteren ve yatırım almaya hazır bir hale gelmesi ve Taraflar’ın üzerinde mutabık kaldığı, Proje’ye en uygun yatırımcının bulunarak, yatırımcı-girişimci-Etohum arasında kazan-kazan hedefli bir ortaklık yapılandırılmasıdır.
5.2 Girişimciler ile karşılıklı görüşülerek Etohum tarafından uygun olarak belirlenen bir zamanda Proje şirketleşme aşamasına geçirilerek Girişimciler ve Etohum ortaklığında bir anonim şirket (“Ortak Şirket”) kurulacaktır.
5.3 Etohum, Ortak Şirket’e nominal hisse değeri üzerinden (şirket kuruluş sermayesi ne kadar olacaksa o sermaye üzerinden kendisine düşen %5’lik payı ödeyerek) kuruluş anında %5 (Yüzde Beş) oranında hisse ile ortak olacaktır. Kuruluştan sonraki 2 (iki) yıl içerisinde Etohum, kendi belirleyeceği herhangi bir zamanda, toplamda __________ TL / USD karşılığında ek %5 (Yüzde Beş) hisse daha alma hakkına sahiptir. Bu ikinci aşamadaki hisse edinimi Girişimcilerden hisse devri ya da Genel Kurulda yeni hisse ihracı yollarından biri ile yapılacak olup hangi yolun kullanılacağına Etohum karar verir
5.4 Girişimcilerin Ortak Şirket tanımına uyan türden, hali hazırda bir şirketi olması durumunda Etohum işbu Protokol madde 5.3 kapsamındaki hisse alım hakkını kurulu şirket için talep eder. Kurulu şirket olması halinde diğer tüm Protokol maddeleri aynı şekilde geçerliliğini korur.
5.5 Etohum dilediği zaman şirket hisselerini Girişimcilere ücretsiz olarak devrederek ortaklıktan çıkma hakkına sahiptir. Bu durumda Girişimciler hisseleri oranında Etohum hisselerini geri almakla yükümlüdür.
5.6 Etohum Ortak Şirket’in günlük işlerinde herhangi bir rol üstlenmeyecek olup Taraflarca birlikte belirlenecek yetki sınırları çerçevesinde, Girişimciler işbu günlük işleri yürütecektir.
5.7 Olağan dışı iş olarak sayılabilecek ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ana sözleşme değişiklikleri, belli bir miktar üzerinde borçlanmalar, iflas tasfiye, yıllık bütçenin ve iş planının onaylanması, Girişimcilerin elindeki hisselerin 3. Kişilere devri gibi Taraflarca mutabık kalınacak konularda Etohum’un mutlak onayı aranacaktır.
5.8 Girişimciler Proje üzerinde söz konusu olabilecek her türlü Fikri Mülkiyet hakkı, yazılım kod, marka, patent, tasarım, alan adı gibi hakların kendilerine ait olduğunu, bu türden herhangi bir hakka ilişkin hiçbir şekilde bir ihtilaf ya da ihtilaf çıkması muhtemel bir durum olmadığını beyan ve taahhüt ederler. Proje üzerinde Fikri Mülkiyet Hakları dışında da hukuka aykırı herhangi bir durum olmadığını beyan ederler.
5.9 Taraflar arasında Ortak Şirketin kurulumu sonrasında Hissedarlar Sözleşmesi ve benzeri türden başkaca belgeler de imzalanabilecektir.
5.10 Girişimci, Etohum’un yazılı onayı olmaksızın işbu ön sözleşme konusu Proje’yi, tarafların Projeyi gerçekleştirmek üzere birlikte kuracakları şirketin kuruluşuna ve buna istinaden imzalayacakları Hissedarlık Sözleşmesinin imzasına kadar üçüncü şahıslarla kısmen veya tamamen gerçekleştiremez.

6. YÜRÜRLÜK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
6.1 Girişimciler işbu protokolde belirlenen şekilde Ortak Şirket kurulumu anında Etohum’a taahhüt ettikleri ortaklık durumunu tesis etmeyi ve hiçbir şekilde Etohum’un onayı olmadan işbu Protokole’ aykırı davranmamayı aksi halde oluşacak her türlü zarardan müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.
6.2 İki nüsha halinde GG/AA/YYYY Tarihinde imzalanmış olan İşbu Protokol imza tarihinde yürürlüğe girer ve her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Asıl nüshalardan biri Etohum tarafından, diğer nüsha ise Girişimcilerce muhafaza edilecektir.