Blog

İnternetten Kontör İthalatının ve Toplu SMS Satışının Vergi Boyutu

Bu makale Vergi Uzmanı & Danışman Nevzat Erdağ tarafından kaleme alınmıştır.

Yurt dışından elektronik ortamda kısa mesaj (SMS) ve kontör ithalatında bu işi yapan firmalar yurt dışındaki firmaya elektronik ortamda havalenin yapılmasından sonra kendi bilgisayar ekranına konfirme edilmesiyle gerçekleşmektedir. İthalatın gerçekleşmesinden sonra yine elektronik ortamda toptan ve perakende olmak üzere yurtiçinde satış yapılabilmektedir. Bu işlemin vergi boyutunu Maliye Bakanlığı 26.10.2011 Tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1906 sayılı özelgesin de bu konunun KDV ve ÖTV boyutunu şöyle açıklamıştır:

KDV Kanunu Açısından

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde Verginin konusu; Ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ‘nin konusu teşkil ettiği,

1/2  inci maddesinde,  her türlü mal ve hizmet ithalatının,

1/3-a maddesinde ise, posta, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetlerinin  KDV ‘ye tabi olduğu,

9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, hükümlerine yer verilmiştir.

Hizmet ithali ile ilgili olarak 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin

C– “Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler” başlıklı bölümünde; “KDV Kanununun 1. maddesine göre işlemler Türkiye ‘de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetler Türkiye ‘de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışında firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye ‘de ikametgâhı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince “hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, yurt dışındaki GSM firmasından elektronik ortamda kontör ve kısa mesaj ithali yapılması KDV ye tabi olup, mükellef yurt dışında bulunduğundan ithalatın gerçekleştiği döneme ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile alıcı tarafından beyan edilmesi; ayrıca, ithal edilen kontör ve kısa mesajların yurtiçinde satışı da KDV ye tabi bulunduğundan  KDV mükellefiyeti tesis ettirerek düzenli olarak beyanname verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV ‘nin aynı döneme ait 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kontör satışında KDV Oranı

Diğer taraftan, KDV Kanununun özel matrah şekillerini düzenleyen 23 üncü maddesinin (f) bendindeki Maliye Bakanlığını işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili kılan hükme dayanılarak yayımlanan 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin  (C) bölümü ile GSM operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür. Tebliğ ile öngörülen uygulama çerçevesinde hazır kart satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayi karını da ihtiva edecek şekilde beyan edilip ödenmekte olduğundan, bayilerce özel matraha tabi kontör satışlarında düzenlenecek belgede katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, Şirketlerce sunulan bilgi ve reklam mesajı gönderme hizmeti genel (% 18) oranda  KDV ye  tabi tutulmaktadır.

Özel İletişim Vergisi Yönünden

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin sundukları elektronik haberleşme hizmetlerinin ÖİV ye tabi olduğu, elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmecilerin verginin mükellefi olduğu bir aya ait ÖİV nin izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödeneceği ve bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, yurt dışında faaliyet gösteren GSM operatörleri ÖİV mükellefi olmadığından, elektronik ortamda yurt dışından kısa mesaj (SMS) ve kontör ithalatı işlemi nedeniyle ÖİV hesaplanmayacaktır. Ayrıca, elektronik ortamda ithal edilen  kısa mesajların (SMS) ve kontörlerin yurt içinde toptan veya perakende satışı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilen işletmeciler tarafından sunulan bir elektronik haberleşme hizmeti olmadığından ÖİV ye tabi değildir.

Öte yandan, Gelir idaresi başkanlığı 19.09.2012 tarihli B.07.1.GİB.4.01.17.02-195.01-102

Sayılı özelgesin de toplu sms satışında belge düzeni konusunda görüş beyan etmiştir.

Buna göre;

Sabit telefondan sms yüklemede durum;

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39. maddesinde de, “406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç); … hizmetleri özel iletişim vergisine tâbidir.

İlgili mevzuatına göre yetkilendirilen elektronik haberleşme işletmecilerinin, Hazineye ödeyecekleri payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Özel iletişim vergisi, düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir.” hükmü mevcuttur. Sabit Telefon Hat belgesine istinaden SMS satışı faaliyetinde düzenlenecek faturalarda özel iletişim vergisinin ayrıca gösterilmesinin zorunlu tutulması, 3100 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığınca onaylanan ve mükelleflerce kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazların teknik yönden özel iletişim vergisini hesaplayarak fiş üzerinde ayrıca gösterecek özellikte olmaması sebebiyle, özel iletişim vergisine tabi SMS satışlarınızı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek faturalarla belgelendirmesi gerekir.

Nevzat Erdağ

Vergi Uzmanı & Danışman

www.nevzaterdag.com
E-mail: [email protected]