Blog

Download Edilmek Suretiyle Satılan Yazılımlarda Vergi

Bu makale Vergi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Nevzat Erdağ tarafından kaleme alınmıştır.

İnternet in ülke sınırlarını kaldırdığı günümüzde geleneksel pazarlama araçları önemli olmakla birlikte, teknolojinin hızlı gelişimiyle e-ticaret çok önemli bir konuma gelmiştir.

İnternet aracılığıyla hızla büyüyen, küreselleşen, katılanların sayısının her geçen gün arttığı e-pazar yerleri, satış işlemlerini hızlandırarak iş ve işlem sürelerini en kısa sürede ve en az giderle olabilecek en az süreye indirgemekte hatta çoğu kez ortadan kaldırmaktadır

Teknoloji konusunda dünyayı biraz da geriden takip eden ülkemizde, e-ticaret yoluyla elde edilen cirolar, bütün kurumların ilgisini bu alana çekmiştir. Satıcı açısından elektronik ticaretin en önemli avantajı ulaşılabilecek insan sayısının “sınırının”, İnternet kullanıcı sayısı olmasıdır ki bu sayı, Avrupa’da 100 milyonu geçmiştir.

Sanal ticaret yapmakta olan birçok şirketimiz olduğu gibi yaptıkları yazılımları birçok ülkeye satan firmalarımızda her geçen gün artmaktadır. İşte bu tür Türkiye’de üretilmiş olan bilgisayar yazılımlarını, yurt dışındaki müşterilerine, yurt dışında kullanılmak üzere İnternet üzerinden programın download edilmesine izin verilmek suretiyle satan firmalarımızın yaptıkları satış işlemlerinin ihracat olup olmadığı ve faturasının nasıl kesileceği merak uyandıran bir konudur bu makalemde bu hususu Katma değer vergisi kanunumuz açısından inceleyeceğim

 Katma Değer Vergisi Kanunumuzun;

  • 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sına, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
  • 4 üncü maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,
  • 6/b maddesinde; hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemin Türkiye’de yapılmasını ifade ettiği,
  • 11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den müstesna olduğu,
  • 12/2 nci maddesinde; bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, hizmet ihracatı istisnası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanmış olup, hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için şu dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması gerektiği belirtilmiştir

1- Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

2- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Bu çerçevede, yukarıda sayılan şartların gerçekleşmesi kaydıyla yapılan satışlar hizmet ihracı kapsamında KDV den istisna olacaktır.

Buna göre, Türkiye’de üretilmiş olan bilgisayar yazılımının yine yurt dışındaki müşterilere İnternet ortamında satışı, yurt dışındaki müşterilere verilen hizmet ifası olarak değerlendirilecektir.

Bu tür bir işlemde dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlar olmalıdır

  • Satış işleminin ve bedelin kredi kartı ile veya banka hesabına döviz olarak tahsil edilmelidir,
  • Faturanın yine yurt dışındaki müşterinizin adı ve adresine düzenlenmeli,
  • Satışını yaptığınız yazılımların sadece satın alan kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılmasına izin verileceği, çoğaltılmasına veya başkalarına satılmasına izin verilmeyeceği belirtilen sözleşme veya ispatlayıcı belgeniz olmalıdır,

Ancak, Şirketlerimizin yaptıkları İnternet ortamında verilen bilgisayar yazılımı hizmetinden yurt dışındaki müşterilerin Türkiye’de yaralanmaları halinde yapılan satış hizmet satış istisnası olmayacaktır. Bu durumda; bu hizmet genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır.